Onze algemene voorwaarden

Artikel 1. Koning & Pover Advocaten

Koning en Pover Advocaten, nader te noemen K&P,  is een onderneming bestaande uit een maatschap respectievelijk daarin deelnemende beroepsvennootschappen alsmede in dienst van de maatschap zijnde advocaten, procureurs en overige medewerkers.

Artikel 2. Opdracht

Bij aanvaarding van een opdracht ontstaat een verbintenis tussen de opdrachtgever en de maatschap, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
De maatschap is vrij te bepalen welke advocaat de werkzaamheden zal uitvoeren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk met de cliŽnt anders is overeengekomen.
Toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3. Inschakeling derden

K&P kan namens en voor rekening van de opdrachtgever bij het uitvoeren van de opdracht derden inschakelen en zal daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
Inschakeling van een derde Ė waaraan kosten zijn verbonden - vindt slechts plaats na instemming van de opdrachtgever.

Artikel 4. Honorarium , verschotten en kantoorkosten

K&P zal voor de door haar verrichte werkzaamheden een honorarium toekomen op basis van de met opdrachtgever gemaakte afspraak, dan wel op basis van het van toepassing zijnde uurtarief vermeerderd met een forfaitair percentage van 5% aan kantoorkosten, vermeerderd met BTW en eventuele overige kosten, waaronder verschotten.
K&P is gerechtigd het tijdsevenredig honorarium per 1 januari van ieder jaar aan te passen conform de alsdan door haar vastgestelde tarieven.
Een overzicht van de tarieven en kosten staat vermeld op de website www.koningenpover.nl  en wordt aan de opdrachtgever op verzoek kosteloos toegezonden.

Artikel 5. Betaling

Betaling van declaraties van K&P dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd.
Indien K&P  invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten vallende op die invordering ten laste van de opdrachtgever met een minimum van 10% van de openstaande declaraties.

Artikel 6. Derdengelden

Gelden die door K&P ten behoeve van de opdrachtgever worden ontvangen, worden gestort op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden van Koning&Pover Advocaten te Meppel.
Tenzij een afwijkende schriftelijke afspraak ter zake wordt gemaakt, is K&P niet verplicht aan de opdrachtgever over de ontvangen derdengelden rente te vergoeden.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

K&P heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die voldoet aan de verordening op de beroepsaansprakelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten.
Op eerste verzoek wordt kosteloos een exemplaar van de polis met daarbij de voorwaarden van verzekering toegezonden.
De aansprakelijkheid van K&P is steeds beperkt tot het bedrag dat de verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering ter zake uitkeert, te vermeerderen met het van toepassing zijnde eigen risico.
Indien en voor zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekering om welke reden dan ook geen aanspraak geeft op uitkering, is in geval van aansprakelijkheid deze in alle gevallen beperkt tot een bedrag van maximaal € 10.000,- of indien het in rekening gebrachte honorarium hoger is, tot dat bedrag met een maximum van € 25.000,-.

Artikel 8. Aansprakelijkheid derden

K&P  is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die in opdracht van K&P werkzaamheden hebben uitgevoerd en deze beperking geldt ook voor het niet deugdelijk functioneren van door K&P bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen enkele uitgezonderd.
In dat geval is de opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derde zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derde te verhalen.
Mocht in rechte worden vastgesteld dat K&P in weerwil van deze bepaling toch aansprakelijk is, geldt de beperking zoals in artikel 7 van deze voorwaarden bedoeld.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde Rechter op de rechtsverhouding

Tussen de opdrachtgever en K&P en op alle werkzaamheden van K&P is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die voortvloeien uit deze rechtsverhouding zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Rechter in het arrondissement Assen, tenzij de opdrachtgever binnen 2 weken na daartoe strekkend schriftelijk verzoek schriftelijk laat weten te kiezen voor de conform de wet bevoegde rechter.

Artikel 10. Archivering

Het met een opdracht gevormde dossier zal gedurende 10 jaar worden bewaard. Daarna wordt het vernietigd.